ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.2การบัญชีการบัญชี13839

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม11617

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ51924

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง61162

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์54256

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์18018

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์191736

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ71219

ปวช.3การบัญชีการบัญชี25355

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม12021

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ123749

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง8713100

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม64165

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์36844

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์231134

ปวส.2การบัญชีการบัญชี13233

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม31114

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ112536

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์28028

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ51419

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง57562

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม26430


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.2166105271

ปวช.3225143368

ปวส.213191222

รวม522339861