ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี65662

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม11819

ปวช.1การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม011

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ84149

ปวช.1เครื่องกลยานยนต์101

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง54559

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์96298

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์442367

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ31720

ปวช.2การบัญชีการบัญชี04444

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม11617

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ53439

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง71071

ปวช.2ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม303

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์61263

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์281038

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ71219

ปวช.3การบัญชีการบัญชี47579

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม12021

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจ332659

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ38104142

ปวช.3เครื่องกลยานยนต์77077

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13413147

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม64165

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1028110

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์511667

ปวช.3พณิชยการการบัญชี33235

ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ132437

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง91091

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์707

ปวส.1การบัญชีการบัญชี23941

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ152035

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์28028

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง41344

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม17522

ปวส.2การบัญชีการบัญชี85462

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม31417

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ152641

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน044

ปวส.2เครื่องกลเทคนิคยานยนต์16016

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์56056

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ245276

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ303

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า707

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง79483

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม34539


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1213163376

ปวช.2176118294

ปวช.3618319937

ปวส.110367170

ปวส.2245159404

รวม13558262181