ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี65864

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม11617

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ63945

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง51758

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์89392

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์402565

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ31720

ปวช.2การบัญชีการบัญชี03636

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม11516

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ52328

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง57057

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์52254

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์25833

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ71219

ปวช.3การบัญชีการบัญชี24850

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม11920

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ155065

ปวช.3เครื่องกลยานยนต์19019

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง9313106

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม64165

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์64872

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์221133

ปวช.3พณิชยการการบัญชี044

ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ81018

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง25025

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์202

ปวส.1การบัญชีการบัญชี23739

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ152237

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์29029

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง43245

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม18523

ปวส.2การบัญชีการบัญชี13536

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม21113

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ112031

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน011

ปวส.2เครื่องกลเทคนิคยานยนต์909

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์40040

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ162945

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ303

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า202

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง47451

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม25429


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1196165361

ปวช.214796243

ปวช.3315164479

ปวส.110766173

ปวส.2156104260

รวม9215951516