ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี13940

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม11718

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ73340

ปวช.1เครื่องกลเครื่องกลอุตสาหกรรม202

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง78987

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์62264

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์441761

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ71421

ปวช.1พณิชยการการบัญชี011

ปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง303

ปวช.2การบัญชีการบัญชี24244

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม12526

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ63036

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง731386

ปวช.2ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม80181

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์18826

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์231437

ปวช.3การบัญชีการบัญชี24850

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจ332861

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4385128

ปวช.3เครื่องกลยานยนต์72072

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1000100

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์95095

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์451055

ปวช.3พณิชยการการบัญชี22729

ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ113142

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง55156

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์707

ปวส.1การบัญชีการบัญชี33033

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ131831

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์31031

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ51217

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง39342

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม26531

ปวส.2การบัญชีการบัญชี34952

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม31518

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ41317

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน167

ปวส.2เครื่องกลเทคนิคยานยนต์34034

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์18018

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ195170

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ606

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า16016

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง68270

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม19221


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1205132337

ปวช.2203133336

ปวช.3465230695

ปวส.111768185

ปวส.2191138329

รวม11817011882