ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี65763

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม11819

ปวช.1การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม011

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ84149

ปวช.1เครื่องกลยานยนต์101

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง54660

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์973100

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์432467

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ31720

ปวช.2การบัญชีการบัญชี04444

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม11617

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ54045

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง71071

ปวช.2ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม303

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์61263

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์281038

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ71219

ปวช.3การบัญชีการบัญชี48387

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม11920

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจ332659

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ39106145

ปวช.3เครื่องกลยานยนต์77077

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13813151

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม64165

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1028110

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์521668

ปวช.3พณิชยการการบัญชี33235

ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ132437

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง90090

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์707

ปวส.1การบัญชีการบัญชี23941

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ152136

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์28028

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง42345

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม17421

ปวส.2การบัญชีการบัญชี87381

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม31417

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ153146

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน044

ปวส.2เครื่องกลเทคนิคยานยนต์16016

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์66066

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ245276

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ303

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า707

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง86591

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม35540


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1213167380

ปวช.2176124300

ปวช.3623328951

ปวส.110467171

ปวส.2263184447

รวม13798702249