ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
39

• หญิง
44

รวม
89


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
36


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
14

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางมลิวัลย์ อินทมาตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสุนิสา หงษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางกิ่งผกา กองพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางอุไรวรรณ คำภู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวศิวพร จันทสม
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางกฤติยา สีทำมา
หัวหน้างาน งานการเงินนางสาวจิราภัทร วนาสันเทียะ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวจามรี ชนยุทธ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา

นางสาวกานต์สุภา สุนทรวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางณัฐธีรา นวลไธสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนภัสสร บรรดิษฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปวิชญา จันทร์สนิท
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวบุหลัน อาสาสนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม

นางมัชฌิมา คำอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางคำเบ็ญ ลุนใบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางกานดา เชิดไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

นางสาวภัชรินทร์ โคตรแสง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางคนึงนิตร รองศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวจันทร์จิรา อาตวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาววัชราพร แสนหล้า
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวอัจฉราพร สุระภา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวไอยเรศ แสนโคก
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวกันยารัตน์ เพชรก้อน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวดวงใจ ทองโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวกมลมาศ ฝ้ายป่าน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวไอลดา โยธาญาติ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวกรรณิการ์ กางขอนนอก
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวหทัยกาญจน์ สุดตา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวอารยากร แสนโยธา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวพิมญาดา ทองดี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอัจฉรีพร สุระภา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวมารศรี เลพล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปนัดดา อาจดวงดี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปาลิดา สรวงศิริ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวมาลิสา แก้มอุ่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวสินีนาฏ สินอยู่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวระวีวรรณ ถิ่นสำโรง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวรัญญาภัค สิมวิเศษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์