ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
40

• หญิง
40

รวม
86


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
34


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
8

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
14

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
21

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา





นางมลิวัลย์ อินทมาตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ





นางสุนิสา หงษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี



นางอุไรวรรณ คำภู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม





นางสาวจิราภัทร วนาสันเทียะ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)



นางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา



นางกฤติยา สีทำมา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา



นางสาวมารศรี เลพล
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน





นางสาวศิวพร จันทสม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นางกิ่งผกา กองพล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



นางสาวจามรี ชนยุทธ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร





นางสาวกานต์สุภา สุนทรวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นางณัฐธีรา นวลไธสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี



นางสาวนภัสสร บรรดิษฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี



นางสาวปวิชญา จันทร์สนิท
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน



นางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม



นางสาวบุหลัน อาสาสนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม





นางกานดา เชิดไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่



นางคำเบ็ญ ลุนใบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่



นางมัชฌิมา คำอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่





นางสาวเมธิณี ทัพภูตา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)



นางสาวภัชรินทร์ โคตรแสง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร



นางคนึงนิตร รองศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน



นางสาวจันทร์จิรา อาตวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี



นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ



นางสาววัชราพร แสนหล้า
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ



นางสาวกันยารัตน์ เพชรก้อน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



นางสาวดวงใจ ทองโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์



นางสาวอริสา มะปะเภา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ



นางสาวกมลมาศ ฝ้ายป่าน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางสาวไอลดา โยธาญาติ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา



นางสาวหทัยกาญจน์ สุดตา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา



นางสาวประภัสสร คำบุญเกิด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน



นางสาวอารยากร แสนโยธา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน



นางสาวอัจฉรีพร สุระภา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล



นางสาวพิมญาดา ทองดี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน





นางสาวปนัดดา อาจดวงดี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี



นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี



นางสาวปาลิดา สรวงศิริ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร