ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
42

• หญิง
36

รวม
84


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
40


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
9

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
15

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมลิวัลย์ อินทมาตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสุนิสา หงษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางอุไรวรรณ คำภู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวจิราภัทร วนาสันเทียะ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางกฤติยา สีทำมา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสาวมารศรี เลพล
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางกิ่งผกา กองพล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวกานต์สุภา สุนทรวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Miss Jiang Aiping
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางณัฐธีรา นวลไธสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวบุหลัน อาสาสนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม

นางคำเบ็ญ ลุนใบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางมัชฌิมา คำอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางกานดา เชิดไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

นางสาวเมธิณี ทัพภูตา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวภัชรินทร์ โคตรแสง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวนภัสสร บรรดิษฐ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางคนึงนิตร รองศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวจันทร์จิรา อาตวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาววัชราพร แสนหล้า
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวกันยารัตน์ เพชรก้อน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวดวงใจ ทองโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวอริสา มะปะเภา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวกมลมาศ ฝ้ายป่าน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวไอลดา โยธาญาติ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวประภัสสร คำบุญเกิด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวอารยากร แสนโยธา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวอัจฉรีพร สุระภา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพิมญาดา ทองดี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวปนัดดา อาจดวงดี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปาลิดา สรวงศิริ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร