ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
40

• หญิง
40

รวม
86


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
34


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
8

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
14

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
21

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


ว่าที่ร.ต.ไชยา ทับวิธร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายถาวร หงษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายอดิศร ซาซุม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอดิศักดิ์ พะวงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายกิตติศักดิ์ ทาดทา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอรรณพน์ สีทำมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสัญญา เคนทรภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายสัญญา แก้วใส
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายโชคชัย พรมถาวร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายชัยกมล หนูแก้ว
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายวัชระ ไชยษา
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
หัวหน้างาน งานปกครองนายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายสายยัณ ภูกองนาค
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายธนงศักดิ์ นิลเขต
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายจามร กุศลคุ้ม
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายรังษี เวียงวิเศษ
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายธนกร โคกสีอำนวย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสัญญา ไชยเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศตวรรษ ไชยพิมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายภัสดา แสนภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวัชระ ศรีอุดม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายจรัส รักษาพล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสมภาร บำรุงบ้านทุ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอภัยวัลย์ คำอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายกันหา จันดาโรจน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสดับวิทย์ โคกลือชา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายนันธสอน มัธยม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายยุทธภูมิ คลังแสง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายจิรสิทธิ์ นพประดับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายเกียรติศักดิ์ สินทร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพิษณุพงษ์ ไพเราะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสัญญา แพงน้อย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายนาวิน ชลายนนาวิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายทรงศักดิ์ ไชยเดช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายณัฐพงษ์ ไชยพิมูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายเจษฏา สีแก้วน้ำใส
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายศัตรา สุมงคล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐาน