ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
39

• หญิง
44

รวม
89


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
36


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
14

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


ว่าที่ร.ต.ไชยา ทับวิธร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายอดิศร ซาซุม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายถาวร หงษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอดิศักดิ์ พะวงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายกิตติศักดิ์ ทาดทา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอรรณพน์ สีทำมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสัญญา เคนทรภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายสัญญา แก้วใส
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายชัยกมล หนูแก้ว
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
หัวหน้างาน งานปกครองนายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายธนงศักดิ์ นิลเขต
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายโชคชัย พรมถาวร
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายรังษี เวียงวิเศษ
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายธนกร โคกสีอำนวย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายศตวรรษ ไชยพิมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมานิตย์ บุญเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายภัสดา แสนภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสัญญา ไชยเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายวิชา ศิริโท
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอภัยวัลย์ คำอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายกันหา จันดาโรจน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสมภาร บำรุงบ้านทุ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

นายกิตติภูมิ ศรีขำ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)

นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสดับวิทย์ โคกลือชา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายวัชระ ไชยษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายนันธสอน มัธยม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายสายยัณ ภูกองนาค
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายยุทธภูมิ คลังแสง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจามร กุศลคุ้ม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายขจรศักดิ์ ยอดจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างยนต์นายธีรพงษ์ โนนทิง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างยนต์นายราชันย์ ชาญชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐพงษ์ ภูทัดหมาก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสถาพร เกษแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอุนัชย์ ใจกาวิล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวัฒนา นาคม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์