ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
39

• หญิง
44

รวม
89


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
36


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
14

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10

เธœเธนเน‰เธ”เธนเนเธฅเธฃเธฐเธšเธšเธซเธฅเธฑเธ


นางมลิวัลย์ อินทมาตย์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายถาวร หงษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักว่าที่ร.ต.ไชยา ทับวิธร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางกิ่งผกา กองพล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสัญญา เคนทรภักดิ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวจิราภัทร วนาสันเทียะ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวปาลิดา สรวงศิริ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวจามรี ชนยุทธ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายอดิศร ซาซุม
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก