ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
39

• หญิง
44

รวม
89


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
36


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
14

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10

เธ‡เธฒเธ™เธงเธฑเธ”เธœเธฅเนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅ


นายสัญญา เคนทรภักดิ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวพิมญาดา ทองดี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอัจฉรีพร สุระภา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

นายนันธสอน มัธยม
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวปวิชญา จันทร์สนิท
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวจามรี ชนยุทธ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายสัญญา ไชยเดช
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายศตวรรษ ไชยพิมูล
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล