ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
40

• หญิง
40

รวม
86


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
34


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
8

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
14

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
21

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธตเธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นายอดิศักดิ์ พะวงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายกิตติศักดิ์ ทาดทา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอรรณพน์ สีทำมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสัญญา แก้วใส
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐานนางอุไรวรรณ คำภู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวจิราภัทร วนาสันเทียะ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
หัวหน้างาน งานปกครองนายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวมารศรี เลพล
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายธนงศักดิ์ นิลเขต
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายจามร กุศลคุ้ม
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวศิวพร จันทสม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายรังษี เวียงวิเศษ
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวกานต์สุภา สุนทรวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศตวรรษ ไชยพิมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวัชระ ศรีอุดม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางณัฐธีรา นวลไธสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนภัสสร บรรดิษฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวภัชรินทร์ โคตรแสง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางคนึงนิตร รองศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววัชราพร แสนหล้า
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวดวงใจ ทองโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวกมลมาศ ฝ้ายป่าน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวหทัยกาญจน์ สุดตา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวประภัสสร คำบุญเกิด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวอารยากร แสนโยธา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวพิมญาดา ทองดี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน

นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายยุทธภูมิ คลังแสง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวปนัดดา อาจดวงดี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปาลิดา สรวงศิริ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายจิรสิทธิ์ นพประดับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์