ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
40

• หญิง
40

รวม
86


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
34


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
8

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
14

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
21

เน„เธกเนˆเธฃเธฐเธšเธธ


นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร.ต.ไชยา ทับวิธร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายอดิศร ซาซุม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายโชคชัย พรมถาวร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายชัยกมล หนูแก้ว
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางกฤติยา สีทำมา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา

นายธนกร โคกสีอำนวย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสัญญา ไชยเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวปวิชญา จันทร์สนิท
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวบุหลัน อาสาสนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม

นายจรัส รักษาพล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสำรวย ลุนใบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอัครเดช วารบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายกันหา จันดาโรจน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายบุญมี เชิดไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิษณุ อรุมาตย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสงกรานต์ ญวนหมื่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวสุวรรณี วารบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางมัชฌิมา คำอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวไอลดา โยธาญาติ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวอัจฉรีพร สุระภา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

นายสดับวิทย์ โคกลือชา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายนันธสอน มัธยม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี

นายเกียรติศักดิ์ สินทร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพิษณุพงษ์ ไพเราะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสัญญา แพงน้อย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายนาวิน ชลายนนาวิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายทรงศักดิ์ ไชยเดช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายเจษฏา สีแก้วน้ำใส
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายศัตรา สุมงคล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายณัฐพงษ์ ไชยพิมูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐาน