ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
42

• หญิง
36

รวม
84


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
40


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
9

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
15

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10

เน„เธกเนˆเธฃเธฐเธšเธธ


นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร.ต.ไชยา ทับวิธร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายอดิศร ซาซุม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายโชคชัย พรมถาวร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายชัยกมล หนูแก้ว
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางกฤติยา สีทำมา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา

นางกิ่งผกา กองพล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวกานต์สุภา สุนทรวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Miss Jiang Aiping
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนกร โคกสีอำนวย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสัญญา ไชยเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศตวรรษ ไชยพิมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวบุหลัน อาสาสนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม

นายจรัส รักษาพล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายกันหา จันดาโรจน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายบุญมี เชิดไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิษณุ อรุมาตย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสงกรานต์ ญวนหมื่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวสุวรรณี วารบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางมัชฌิมา คำอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสำรวย ลุนใบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอัครเดช วารบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวไอลดา โยธาญาติ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวอัจฉรีพร สุระภา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

นายสดับวิทย์ โคกลือชา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายนันธสอน มัธยม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์

นายจักรพงศ์ ต่างตั้งทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างยนต์นายสมยศ อารยทรัพย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายภัสดา แสนภักดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวัชระ ศรีอุดม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศุภวิชญ์ นามวันทา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสรรพวุฒิ อุปแสน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายเกียรติศักดิ์ สินทร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพิษณุพงษ์ ไพเราะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุวัฒน์ คุ้มทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายนาวิน ชลายนนาวิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายทรงศักดิ์ ไชยเดช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกเทคนิคพื้นฐาน