ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
39

• หญิง
44

รวม
89


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
36


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
14

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10

เน„เธกเนˆเธฃเธฐเธšเธธ


ว่าที่ร.ต.ไชยา ทับวิธร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายอดิศร ซาซุม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางกฤติยา สีทำมา
หัวหน้างาน งานการเงินนางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายโชคชัย พรมถาวร
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มานิตย์ บุญเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสัญญา ไชยเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวบุหลัน อาสาสนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม

นายบุญมี เชิดไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิชา ศิริโท
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางมัชฌิมา คำอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสุวรรณี วารบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอัครเดช วารบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสำรวย ลุนใบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายกันหา จันดาโรจน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิษณุ อรุมาตย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสงกรานต์ ญวนหมื่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

นายกิตติภูมิ ศรีขำ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอัจฉราพร สุระภา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวไอยเรศ แสนโคก
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวอัจฉรีพร สุระภา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

นายสดับวิทย์ โคกลือชา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายนันธสอน มัธยม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี

นายขจรศักดิ์ ยอดจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างยนต์นายธีรพงษ์ โนนทิง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวมาลิสา แก้มอุ่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวสินีนาฏ สินอยู่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายราชันย์ ชาญชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐพงษ์ ภูทัดหมาก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสถาพร เกษแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวัฒนา นาคม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวระวีวรรณ ถิ่นสำโรง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวรัญญาภัค สิมวิเศษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์