ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
7

• ชาย
30

• หญิง
37

รวม
74


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
29


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
15

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
9
นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมลิวัลย์ อินทมาตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการว่าที่ร.ต.ไชยา ทับวิธร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายถาวร หงษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายอดิศร ซาซุม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางรุ่งเรือง อินทนพ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอดิศักดิ์ พะวงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายกิตติศักดิ์ ทาดทา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอรรณพน์ สีทำมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสุนิสา หงษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนายกมล โคตะมะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสัญญา เคนทรภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายสัญญา แก้วใส
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐานนางอุไรวรรณ คำภู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม

นายอัมพล เจริญนนท์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายโชคชัย พรมถาวร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวจิราภัทร วนาสันเทียะ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายชัยกมล หนูแก้ว
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายวัชระ ไชยษา
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
หัวหน้างาน งานปกครองนายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางกฤติยา สีทำมา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายสายยัณ ภูกองนาค
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวมารศรี เลพล
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายธนงศักดิ์ นิลเขต
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายจามร กุศลคุ้ม
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางกิ่งผกา กองพล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายรังษี เวียงวิเศษ
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน

Mr.jigme Tenzin
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสัญญา ไชยเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางณัฐธีรา นวลไธสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาววิศัลยา นินธิสิงห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปาลิดา สรวงศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายสุรวิทย์ สอนหาจักร์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวพัฏฐรดา แสงศรีเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวบุหลัน อาสาสนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม

นายกันหา จันดาโรจน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิษณุ อรุมาตย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายบุญมี เชิดไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอภัยวัลย์ คำอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสงกรานต์ ญวนหมื่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวสุวรรณี วารบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางคำเบ็ญ ลุนใบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางมัชฌิมา คำอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางกานดา เชิดไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสำรวย ลุนใบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอัครเดช วารบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสมภาร บำรุงบ้านทุ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวดวงใจ ทองโพธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวอารยากร แสนโยธา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน

นางสาวรัชนีกร นามรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวภัชรินทร์ โคตรแสง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวนภัสสร บรรดิษฐ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางคนึงนิตร รองศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวจันทร์จิรา อาตวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวอิงอร พิเภก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายทักษิณ โคทนา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกันยารัตน์ เพชรก้อน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวอริสา มะปะเภา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวกมลมาศ สีแล
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวไอรดา โยธาญาติ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวประภัสสร คำบุญเกิด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาววัชราพร แสนหล้า
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอัจฉรีพร สุระภา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพิมญาดา ทองดี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน

นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสดับวิทย์ โคกลือชา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายนันธสอน มัธยม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายยุทธภูมิ คลังแสง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวปนัดดา อาจดวงดี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ