ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
39

• หญิง
44

รวม
89


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
36


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
14

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10
ว่าที่ร.ต.ไชยา ทับวิธร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายอดิศร ซาซุม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายถาวร หงษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางมลิวัลย์ อินทมาตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอดิศักดิ์ พะวงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายกิตติศักดิ์ ทาดทา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอรรณพน์ สีทำมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสุนิสา หงษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางกิ่งผกา กองพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสัญญา เคนทรภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายสัญญา แก้วใส
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐานนางอุไรวรรณ คำภู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวศิวพร จันทสม
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางกฤติยา สีทำมา
หัวหน้างาน งานการเงินนางสาวจิราภัทร วนาสันเทียะ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวจามรี ชนยุทธ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายชัยกมล หนูแก้ว
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
หัวหน้างาน งานปกครองนายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายธนงศักดิ์ นิลเขต
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายโชคชัย พรมถาวร
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายรังษี เวียงวิเศษ
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวกานต์สุภา สุนทรวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนกร โคกสีอำนวย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายศตวรรษ ไชยพิมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมานิตย์ บุญเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายภัสดา แสนภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสัญญา ไชยเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางณัฐธีรา นวลไธสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนภัสสร บรรดิษฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปวิชญา จันทร์สนิท
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวบุหลัน อาสาสนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม

นายบุญมี เชิดไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิชา ศิริโท
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางมัชฌิมา คำอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสุวรรณี วารบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสำรวย ลุนใบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสงกรานต์ ญวนหมื่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอภัยวัลย์ คำอินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสมภาร บำรุงบ้านทุ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิษณุ อรุมาตย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางคำเบ็ญ ลุนใบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางกานดา เชิดไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายกันหา จันดาโรจน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอัครเดช วารบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

นายกิตติภูมิ ศรีขำ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวภัชรินทร์ โคตรแสง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางคนึงนิตร รองศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวจันทร์จิรา อาตวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาววัชราพร แสนหล้า
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวอัจฉราพร สุระภา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวไอยเรศ แสนโคก
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวกันยารัตน์ เพชรก้อน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวดวงใจ ทองโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวกมลมาศ ฝ้ายป่าน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวไอลดา โยธาญาติ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวกรรณิการ์ กางขอนนอก
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวหทัยกาญจน์ สุดตา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวอารยากร แสนโยธา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวพิมญาดา ทองดี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอัจฉรีพร สุระภา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวมารศรี เลพล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสดับวิทย์ โคกลือชา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายวัชระ ไชยษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายนันธสอน มัธยม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายสายยัณ ภูกองนาค
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายยุทธภูมิ คลังแสง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจามร กุศลคุ้ม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวปนัดดา อาจดวงดี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวปาลิดา สรวงศิริ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายขจรศักดิ์ ยอดจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างยนต์นายธีรพงษ์ โนนทิง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวมาลิสา แก้มอุ่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวสินีนาฏ สินอยู่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายราชันย์ ชาญชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐพงษ์ ภูทัดหมาก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสถาพร เกษแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอุนัชย์ ใจกาวิล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวัฒนา นาคม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวระวีวรรณ ถิ่นสำโรง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวรัญญาภัค สิมวิเศษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์